Case Stigas

Stigas is het kenniscentrum van de agrarische en groene sectoren op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie van ziekteverzuim. Samen met een groep landelijk werkende agrarisch specialisten, biedt zij hulp bij preventievraagstukken aan werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren. Stigas is opgericht door de sociale partners LTO Nederland, CUMELA Nederland, VHG, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond.

Bekijk hieronder het interview met de arbeids- en organisatiedeskundige van Stigas.

Aanleiding

Een van de aandachtspunten waar de agrarische en groene sector momenteel mee te maken heeft, is de toenemende vergrijzing. Het verzuim in de leeftijdsgroep vanaf 46 jaar is ongeveer tweemaal zo hoog als die van 45 jaar en jonger. Mede door deze constateringen is besloten met een brede aanpak aandacht te besteden aan het vergroten van het werkvermogen en de inzetbaarheid van werkenden binnen de eigen branche. Specifiek is gekozen voor de Werkvermogensmonitor omdat het naast het in kaart brengen van werkvermogen en het risico van uitval van medewerkers, ook een relatie legt met productiviteit. Een onderwerp dat aansprekend is binnen een productiesector als de land- en tuinbouw.

Resultaten

Stigas is eerst met een pilot van start gegaan. Gedurende de pilot zijn een 20-tal bedrijven begeleid, 1028 vragenlijsten verspreid en hebben 564 personen deelgenomen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan communicatie met de achterban. Worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, is een filmpje gemaakt en een inspirerend boekje met bijbehorende website uitgebracht.

Deelnemers aan de pilot geven aan de WerkVermogensMonitor voor verschillende doelen in te zetten. Variërend van het binnen de eigen organisatie bespreekbaar maken van onderwerpen als ‘inzetbaarheid’ en ‘werkvermogen’, tot het in beeld krijgen van de stand van zaken rondom inzetbaarheid en het verkrijgen van concrete verbeterpunten op het gebied van gezondheidsbeleid.

De pilot vormt de basis voor verder onderzoek. De bewustwording in de eigen gezondheidstoestand is de belangrijkste stap die in de pilot is gezet. Hierbij is vooral de communicatie voorafgaand aan het project de sleutel tot het succes geweest.

Tips van Stigas

  • Vertrouwen is het sleutelwoord voor een geslaagde aanpak. Openheid over het hoe en waarom van de aandacht bevordert het vertrouwen. Een goed geplande communicatie kan hier zeker aan bijdragen;
  • Afstemmen van verwachtingen, waarom je iets gaat doen en wanneer je tevreden bent;
  • Maak de WerkVermogensMonitor onderdeel van een breder gezondheidsbeleid
  • Laat de ondernemer en de personeelsfunctionaris de WerkVermogensMonitor zelf invullen;
  • Stimuleer het op gang komen van een dialoog tussen leidinggevende en medewerker over manieren om het eigen werkvermogen te bevorderen;
  • Geef niet tè veel aandacht aan privacy. Privacy is een heel belangrijk item, voldoe aan alle regels maar te veel aandacht hieraan kan onrust veroorzaken;
  • Gebruik de WerkVermogensMonitor niet als eenmalig instrument of selectiemiddel.

trajectadviseur Preventned

Yvonne van der Salm

Yvonne is traject adviseur bij Preventned. Daarnaast houdt zij zich achter de schermen bezig met ontwikkeling van diensten en producten.