Privacyverklaring mbt gebruik van de producten van Preventned

Preventned BV (hierna: “Preventned” of “Wij”) verwerkt Persoonsgegevens en handelt zorgvuldig zodat wij veilig gebruik kunnen maken van uw Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend Preventned. Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de Verwerkingen van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen. Ook kunt u ons privacyreglement nog doornemen voor extra informatie mbt hoe Preventned de regels binnen de AVG hanteert.

Als laatste willen wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij de betreffende stakeholders (zoals klanten en leveranciers) op de hoogte stellen via e-mail.

Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw Persoonsgegevens en wij houden ons daarbij tenminste aan de volgende beginselen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten opzichte van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
  • Doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking opgeschreven. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  • Dataminimalisatie: Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
  • Noodzakelijkheid en evenredigheidVerwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
  • Juistheid: Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
  • OpslagbeperkingPersoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking. Preventned neemt in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen in acht.