Bij (dreigend) langdurig verzuim wegens fysieke en/of psychische klachten, wordt geadviseerd of de werknemer door ergonomische aanpassingen van de werkplek, door organisatorische veranderingen in het werkproces en/of door herschikking van het takenpakket zijn eigen functie (weer) optimaal kan verrichten.

Doelgroep
Het traject Aanpassing werkplek of Individuele begeleiding kan worden ingezet voor individuele werknemers.

Protocol
Voordat een traject Aanpassing Werkplek wordt ingezet heeft meestal een Quick Scan of een ander onderzoeksprogramma plaatsgevonden. De resultaten daarvan, worden met de werknemer, zijn of haar leidinggevende (of betrokken HRM-functionaris) en de bedrijfsfysiotherapeut besproken. Indien vooraf geen onderzoek is uitgevoerd, vindt direct een gesprek plaats met bovengenoemde personen, gevolgd door een werkplekonderzoek. Knelpunten worden ter plekke besproken en wanneer mogelijk opgelost. In deze bijeenkomst wordt ook de werktechniek van de werknemer beoordeeld en wanneer mogelijk verbeterd.

 In een tweede sessie op de werkplek, dat meestal na enkele weken plaatsvindt, worden de knelpunten die in een later stadium zijn opgelost (door invoering van geadviseerde hulpmiddelen, aanpassing van het meubilair et cetera), geëvalueerd met de bedrijfsfysiotherapeut.

Beide sessies duren twee uur.

Resultaten
Aanpassing van de werkplek zorgt ervoor dat de werknemer, door verbetering van de werkplek, minder kans loopt op fysieke en geestelijke ‘overbelasting’. Daarnaast is de werknemer zich meer bewust van deze overbelastingsrisico’s. De werknemer is bovendien in staat de maatregelen te nemen die nodig zijn om optimaal te kunnen presteren in zijn of haar functie.

Evaluatie
Tijdens de evaluatie, waarbij werknemer, opdrachtgever en bedrijfsfysiotherapeut zijn betrokken, wordt besproken of en in welke mate de gestelde doelen zijn behaald. Als het betreffende bedrijf meerdere interventies per jaar afneemt wordt veelal de WerkVermogensMonitor® ingezet met als doel de effectiviteit van de interventies te meten. Dit kan op individueel- en op groepsniveau plaatsvinden.

Begeleiding
Een Register Bedrijfsfysiotherapeut begeleidt het traject van aanpassing van de werkplek en individuele begeleiding.

Neemt u voor meer informatie contact op met Arnold Scholten, via arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799