Participatieve Ergonomie richt zich op optimalisatie van ergonomische omstandigheden en het verbeteren van werktechniek.

Doelgroep
Deelname aan Participatieve Ergonomie is zinvol voor werknemers en hun leidinggevenden met ‘risicovol werk’ en een verhoogde kans op uitval. Werknemers, hun leidinggevenden en een Register Bedrijfsfysiotherapeut werken samen in teams van maximaal 12 personen.

Protocol
Een Participatief Ergonomisch traject duurt, afhankelijk van de omvang, 2 tot 8 uur en wordt op locatie van de werkgever uitgevoerd. In de functie als coach stimuleert, coördineert en begeleidt de Register Bedrijfsfysiotherapeut het veranderingsproces op de werkvloer. De totale duur van de eerste afspraak tot de rapportage bedraagt 12 werkdagen.

Bij uitvoering van Participatieve Ergonomie wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

A: Korte inleiding ergonomie en lichamelijke belasting
Allereerst wordt tijdens een (werk) overleg ingegaan op de basisprincipes van de ergonomie en de lichamelijke belasting.

B: Inventarisatieopdracht
De volgende stap bestaat uit een inventarisatieopdracht, waarin werknemers op afdelings- of werkplekniveau knelpunten inventariseren, oplossingsvoorstellen doen en eventueel een verzoek tot nader onderzoek indienen.

C: Rapportage
Vervolgens verzamelt de bedrijfsfysiotherapeut de inventarisatielijsten en worden gegevens gegroepeerd en gerapporteerd. Tevens wordt een voorstel gedaan voor een plan van aanpak.

D: Implementatie en evaluatie
Dit plan van aanpak wordt tijdens de laatste stap binnen een afdeling of functiegroep besproken en uitgevoerd onder leiding van bijvoorbeeld de leidinggevende. Er wordt bepaald of nader onderzoek gewenst is en waar mogelijk nog nader advies nodig is. De bedrijfsfysiotherapeut is aanwezig bij de evaluatie en houdt periodiek contact met het bedrijf over de voortgang. Om uitwisseling van ideeën tussen de verschillende afdelingen en functiegroepen te bevorderen, stimuleert de bedrijfsfysiotherapeut het opzetten van een ideeënbus of een nieuwsbrief.

Resultaten
Door middel van Participatieve Ergonomie worden ergonomische omstandigheden geoptimaliseerd en de werktechniek verbeterd. In samenspraak met het betreffende team wordt ten behoeve hiervan een adviesrapport opgesteld.

Evaluatie
Na het aanbieden van het rapport vindt overleg plaats met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de doelstelling, de bevindingen en de adviezen geëvalueerd.

Begeleiding
Deelnemers worden begeleid door geregistreerde bedrijfsfysiotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).