Blog samenwerking Preventned Vernet

dinsdag 27 maart 2018

Een unieke samenwerking tussen Preventned en Vernet

Samen met onderzoekbureau Vernet hebben we bewijs gevonden dat verzuim te voorspellen is. Op kostenplaatsniveau hebben wij data gekoppeld van een ziekenhuis in Nederland. Uit deze koppeling blijkt dat de voorspelling van het verzuim uit de WerkVermogensMonitor® samen valt met het daadwerkelijke verzuim uit de data van Vernet.

Duco Molenaar, directeur Preventned: “De WerkVermogensMonitor® laat hiermee haar voorspellende kracht zien in combinatie met de gegevens van Vernet.”

Preventned heeft een traject uitgevoerd bij een ziekenhuis in Nederland om inzicht te verkrijgen in het werkvermogen van de medewerkers. Vernet verzamelt en analyseert al jarenlang de verzuimcijfers voor dit ziekenhuis. Door de data van Preventned en Vernet op kostenplaatsniveau te koppelen, is een goed beeld gekregen van de voorspelling van verzuim uit de WerkVermogensMonitor® en het daadwerkelijke verzuim uit de data van Vernet.

“De kostenplaatsen waar de verzuimkosten tussen de eerste en de tweede meting het sterkst zijn gestegen (stijgers) gaven ook een hoger risico op verzuim aan in het voorspellend onderzoek van Preventned. De voorspelbaarheid van verzuim wordt hiermee aangetoond. Verder bewijs ligt in het feit dat in de groep waar de verzuimkosten zijn gedaald (dalers) ook een lager risico op verzuim is geconstateerd in het onderzoek van Preventned. “

Voorspelling verzuim versus daadwerkelijk verzuim

Zo lag het risico op verzuim ten gevolge van een verminderd werkvermogen bij de stijgers in verzuimkosten 3,9% hoger dan bij de dalers in verzuimkosten. Het risico op burn-out lag ruim 5% hoger bij de stijgers in verzuimkosten.

Grafiek 1: risico op verzuim

Voorspelling verzuim versus daadwerkelijk verzuim Preventned

De blauwe balken geven de gemiddelde uitkomsten weer van de kostenplaatsen waar de medewerkers een hoger uitvalsrisico en burn-out risico aangeven en later dus ook een hoger verzuim is geconstateerd.

De oranje balken geven de uitkomsten weer van het risico op verzuim (verminderd werkvermogen en risico op burn-out) van de medewerkers waar later een lager verzuim is geconstateerd.

Verschil in kosten

De verzuimstijgers laten tevens een hogere toename zien in het gemiddelde verzuimpercentage en verzuimkosten in vergelijking met de dalers. De stijgers laten gemiddeld 3,78% en €123.924,- aan toename zien tegen gemiddeld 1,96% en €43.200,- afname voor de dalers.

Grafiek 2: gemiddelde toename/afname verzuim (% en €)

gemiddelde toename/afname verzuim

Uitleg grafiek:
• In de oranje staaf wordt de gemiddelde toename/afname van verzuimkosten weergegeven.
• De blauwe lijn laat de gemiddelde toename/afname van verzuimpercentage zien.
• De gemiddelde toename van verzuimkosten van de top 10 stijgers is €123.924 per kostenplaats.
• De gemiddelde toename van verzuimpercentage van de top 10 stijgers is 3,78% per kostenplaats.
• De gemiddelde afname van verzuimkosten van de top 10 dalers is €43.200 per kostenplaats.
• De gemiddelde afname van verzuimpercentage van de top 10 dalers is 1,96% per kostenplaats.

Werken aan de juiste stuurfactoren maakt het verschil

Naast het werkvermogen meet de WerkVermogensMonitor® ook factoren die van invloed zijn op het werkvermogen van de medewerkers (stuurfactoren). Uit de stuurfactorenanalyse is gebleken dat de factoren werkdruk, werk-privé balans en afwisseling in het werk een grote invloed hebben op het werkvermogen van deze groep medewerkers.

De zorginstelling heeft – door diverse omstandigheden – niet optimaal gebruik gemaakt van alle stuurinformatie met verbeterpunten die uit de WerkVermogensMonitor® zijn gekomen. Wellicht had een betere opvolging hiervan, kunnen leiden tot het niet verder oplopen van het verzuimpercentage. De toename van de verzuimkosten voor de gehele organisatie tussen 2015 en 2016 bedraagt ruim 1,3 miljoen euro.

Kracht van onze gezamenlijke inspanning

Marieke Schurink, directeur Vernet: “De cijferkracht van Vernet in combinatie met de WerkVermogensMonitor® is een waardevolle aanwinst om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de stuurfactoren. Meten leidt tot weten en tot dialoog en uiteindelijk tot goed voorbereide interventies. Investeren in de goede voorbereiding en tussentijdse evaluaties helpen organisaties om de kwaliteit te bieden en te bewaken. Het levert direct resultaat op.

Bronnen:
– Ilmarinen, J. (2005). Towards a longer worklife – Ageing and quality of worklife in the European Union. Helsinki Finland: Finnish Institute of Occupational Health
– Bedrijfsrapportage WerkVermogensMonitor® onderzochte ziekenhuis Preventned (2015-2016)

Tags: